http://lostrzelce.wodip.opole.pl/k

Organizacja nauczania Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: mgr Jan Wróblewski   
01.03.2012.

ORGANIZACJA NAUCZANIA

w  Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich

od 1 września 2012Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

System nauczania składa się z trzech elementów.

- program podstawowy – uczniowie realizują w klasie pierwszej  za wyjątkiem języka polskiego, j. obcego wiodącego, matematyki, wychowania fizycznego, religii.

- program rozszerzony –  to  uczniowie wybierają przedmioty (od 2 do 4),  które  chcą realizować w zakresie rozszerzonym. Każdy uczeń tworzy swój profil kształcenia.

- przedmioty uzupełniające

W klasie pierwszej (koniec marca) uczniowie wybierają przedmioty, które realizować będą w zakresie rozszerzonym - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka,  język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia,  język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka. Co najmniej jednym z wybranych przedmiotów powinna być historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Grupa rozszerzeniowa nie zostanie utworzona jeżeli liczba chętnych będzie mniejsza niż 9.
Jeśli uczeń  nie realizuje w zakresie rozszerzonym historii -> musi realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo;
Jeśli uczeń nie realizuje w zakresie rozszerzonym jednego z: geografia, chemia, fizyka lub biologia -> musi realizować przedmiot uzupełniający przyroda;
Na rozszerzenia uczniowie zapisują się zgodnie z listą rejestracyjną.  O miejscu na liście rejestracyjnej w klasie pierwszej  decyduje wskaźnik obliczony według frekwencji każdego ucznia oraz średnia wyników nauczania za pierwszy semestr w klasie pierwszej. Reasumując: masz dobre oceny oraz wysoką frekwencję jesteś wysoko na liście rejestrujesz się w pierwszej kolejności, a zatem masz możliwość również wyboru nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

Szkoła oferuje również nauczanie dwujęzyczne
–  z językiem angielskim  jako drugim językiem wykładowym dla wybranych przedmiotów – chemia, matematyka w klasie I, II i III.
–  z językiem  niemieckim jako drugim językiem wykładowym – chemia, matematyka w klasie I, II i III.

JĘZYK OBCY

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie wybierają dwa języki obce spośród czterech proponowanych przez szkołę - j. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański. Jeden z wybranych języków przez ucznia tzw. wiodący będzie nauczany w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej do klasy trzeciej.  Nauczanie drugiego języka kończy się w klasie drugiej. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach tworzonych wg stopnia zaawansowania (test kompetencji). Aby powstała grupa języka francuskiego lub hiszpańskiego  musi się zadeklarować co najmniej  15 uczniów.   

TESTY KLASYFIKACYJNE

Wprowadzamy je tylko w odniesieniu do jednego przedmiotu, a mianowicie języka obcego (j. angielski, j. niemiecki). Testy są obowiązkowe i będą przeprowadzane wśród uczniów pierwszego roku, po przyjęciu do naszego liceum. gdyż eliminuje całkowicie problem, jaki stwarza obecność w jednej klasie uczniów z różnym poziomem znajomości języka obcego.
 
REGULAMIN OCENIANIA.

Tradycyjne stopnie szkolne zastąpione są punktami. System punktowy jest bardziej obiektywny, sprawiedliwy, lepiej oddaje wysiłek ucznia i pozwala mu kontrolować uzyskane wyniki. W Liceum Ogólnokształcącym poza religią  oceny cząstkowe  będą wystawiane według systemu punktowego.
0   –  39 pkt.  niedostateczny
40 –  54 pkt.  dopuszczający
55 -   69 pkt.  dostateczny
70 -   84 pkt.  dobry
85 -  100 pkt. bardzo dobry
pow.100 pkt. celujący

OCENA ROCZNA

Końcowa ocena roczna wpisywana na świadectwie wystawiana jest na podstawie średniej procentów  z dwóch semestrów .

OCENA NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

Końcowa ocena na świadectwie ukończenia szkoły jest wystawiana na podstawie średniej z sumy procentów wszystkich semestrów w programie podstawowym, i rozszerzonym, jakie uczeń zaliczył z danego przedmiotu w ciągu trzech lat nauki.
 
Zmieniony ( 15.03.2015. )