16 lat wolontariatu
Autor: mgr Anna Rozmus   
24.03.2014.
Mając na uwadze wszechstronny rozwój młodzieży, szczególną wagę przykładamy do budowania u naszych wychowanków wiary we własne siły i przekonania o tym, że sukces w dorosłym życiu powinien wiązać się z empatią i prawością postępowania. Nasi uczniowie, uczestnicząc w akcjach szkolnego wolontariatu, uczą się nie tylko czerpać radość z niesienia pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują , ale przede wszystkim poznają osoby reprezentujące różne środowiska i postawy życiowe. Uczą się, że negatywne stereotypy utrudniają ocenę rzeczywistości a uprzedzenia uniemożliwiają współpracę. Jedenaście lat temu niezwykła grupa przyjaciół - wolontariuszy, składająca się z nauczycieli ZSO, podjęła się roli przewodników młodzieży w tej niezwykłej wędrówce.
Decyzja o powstaniu szkolnego wolontariatu zapadła w 2002r, wtedy właśnie pani Beata Mehlich, nawiązała współpracę z Domem Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kadłubie. Pod jej opieką uczniowie pomagali w organizacji i sprawnym przebiegu treningu aktywności motorycznej osób niepełnosprawnych. Ta pierwsza impreza wywarła ogromne wrażenie na młodych wolontariuszach i zapoczątkowała, trwające aż do dziś, cykliczne wyjazdy grupy uczniów ZSO do Kadłuba. Ponieważ zainteresowanie udziałem w zajęciach z niepełnosprawnymi przerosło najśmielsze oczekiwania, uczniowie we wrześniu 2004 roku, postulowali by przy radzie samorządu uczniowskiego otworzyć Szkolne Koło Wolontariatu. Od roku 2004, w tygodniowy harmonogram pracy koła, zostały także wpisane wyjazdy wolontariuszy do „ Barki” w Błotnicy, „Barki Kaczorowni”, Domu Małego Dziecka w Tarnowie Opolskim, wyjścia do Domu Spokojnej Starości i Środowiskowego Domu Starców w Strzelcach Opolskich.
Charakter działań wolontariuszy był wieloraki: czasem opierał się na niesieniu pomocy w odrabianiu lekcji, pomocy w nauce; czasem pomocy przy sprzątaniu i zmywaniu. Wielokrotnie naszych uczniów zaskakiwała prośba o wspólne spędzeniu czasu wolnego, o rozmowę i wspólną lekturę ulubionej książki. Doświadczenia te okazały się bezcenne i procentowały w przyszłości naszych wychowanków, uwrażliwiając ich na problem krzywdy społecznej, poczucie wyobcowania lub też ostracyzmu społecznego. Równolegle z opisanymi wyżej akcjami zostały podjęte kolejne działania opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu, między innymi: pomoc w sprzątaniu kościoła św. Barbary w Strzelcach Opolskich i przyległego doń cmentarza, akcja „Mikołaj” w DMD w Tarnowie Opolskim. Wolontariusze odwiedzali oddział dziecięcy strzeleckiego szpitala, zorganizowali zabawę mikołajkową w ŚDS w Strzelcach Opolskich, Andrzejki w DSS w Strzelcach Opolskich oraz wigilię , bal karnawałowy i licytację obrazów dzieci w DMD w Tarnowie Opolskim i Kadłubie. Ich udziałem stała się także zbiórka odzieży i żywności dla najuboższych rodzin naszego miasta. Wszystkie te działania podejmowane były w latach 2004- 2005r.
Nie sposób opisać tutaj każdej zorganizowanej akcji, ale całokształt działań wolontariatu doprowadził do kolejnego etapu na drodze jego rozwoju. Najpierw, na przełomie roku 2005/2006, pani Beata Mehlich nawiązała stałą współpracę z SOSW w Leśnicy a od dnia 1 września 2007r rozpoczęła się współdziałanie z dyrektorką regionalnego oddziału Olimpiad Specjalnych - panią Ewą Hałambiec. W ramach tej współpracy od 2006 roku aż do dnia dzisiejszego udało się wspólnie zorganizować ponad 20 imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. W tym samym roku został zorganizowany koncert charytatywny pod nazwą „Ratunek dla Szymka” (impreza doczekała się swej drugiej odsłony w roku 2007) . W 2006 odbyły się także dwie wystawy prac, wykonanych przez więźniów Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, połączone z aukcją- dochód przeznaczono na cele charytatywne.
Ogrom działań podejmowanych przez opiekunów i wolontariuszy skutkuje w 2008 roku podziałem Koła Wolontariatu na wolontariat sportowy oraz środowiskowy. Opiekunem wolontariatu sportowego zostaje pani Beata Mehlich, której od 2010 roku pomaga pani Magdalena Fijałkowska , zaś wolontariat środowiskowy działa pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego pani Anny Rzeźniczek, z którą współdziałają panie Wiesława Tubek i Małgorzata Maciaszczyk-Paprotny oraz pan Dariusz Szczypura.
Od tego czasu wolontariat działa w szkole dwutorowo, mimo to opiekunowie nadal wzajemnie pomagają sobie w działaniach, co skutkuje wieloma nowymi akcjami i poszerzonym spektrum działań wolontariuszy. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa społeczna prowadzoną w naszej szkole od roku 2007, pod hasłem „ Mam kolegę w starszej klasie”, egidę nad tą akcją roztacza pani Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny. Celem działania jest integracja uczniów klas I z resztą społeczności szkolnej a każdy uczeń może zostać wolontariuszem. Zasady programu są niezwykle proste, uczniom klas II losowo przydziela się kolegę (jednego lub dwóch) z klasy I. Opiekunowie mają za zadanie odnaleźć swojego podopiecznego na terenie szkoły i oprowadzić go po jej terenie. Ich zadaniem jest również służenie radą i pomocą młodszym kolegom zgodnie z ich potrzebami, jak również zadbanie o ich dobre samopoczucie i szybką asymilację w nowym środowisku. Po zakończeniu programu przeprowadzona jest ewaluacja, której narzędzie stanowi ankieta oceniająca zarówno opiekunów i podopiecznych. Akcja przynosi wymierne efekty w postaci przyjaznych relacji pomiędzy pierwszakami i resztą społeczności, braku tzw. fali oraz wzajemnej odpowiedzialności pomiędzy uczniami ZSO. W roku 2011 – rozpoczęto akcje PAT- pomoc zdolnym i wyrównywanie szans słabszych (zajęcia teatralne, wokalne) oraz bożonarodzeniowy „Łańcuchowy zawrót głowy”. Zorganizowano także musical „Retrospekcja”.Kolejne akcje w jakich brali wolontariusze to: charytatywna, na rzecz pięcioletniego Kubusia Kapicy, cierpiącego na chorobę nowotworową, połączona z aukcją koszulki pana Marcina Możdżonka z siatkarskich Mistrzostw Europy (luty 2010r). Ważnym jest również udział w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich „ Żywy teatr- teatr cieni” (rok szkolny 2012/2013).
Od roku 2010 ramach strzeleckiego „ Święta chleba”, nasz wolontariat sportowy tworzy platformę gier i zabaw dla najmłodszych (03.10.2010r; 02.10.2011r; 06.10.2013r). Nawiązana została również współpraca za strzeleckimi przedszkolami nr 8 i 10. W ramach tej współpracy przeprowadzono akcję edukacyjną -„ Ruch to zdrowie- czyli mikołajkowe zmagania przedszkolaków”, dotyczącą zdrowego żywienia i aktywnego spędzania czasu wolnego ( 07.12.2012r). W naszej placówce miały także miejsce pikniki rekreacyjne dla przedszkolaków, organizowane pod hasłem „Wykorzystaj swoją szansę i zabaw się razem z nami” (16.06.2012r; 15.06.2013r). oraz piknik rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 „Dwójka”( 21.09.2013r). Należy także podkreślić stały udział wolontariuszy w ogólnopolskich akcjach np. w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”, „Jeden Grosz” i „Adopcja – Pomoc dla Konga”. Stałym elementem pracy wolontariuszy są liczne kiermasze ciast i sałatek, z których dochód przekazany zostaje na wskazany cel.
Od trzynastu lat wolontariat organizuje konkurs dla młodych artystów, tak zwany „Wieczór talentów”, patronat nad tym przedsięwzięciem objął, już na samym początku, pan Dariusz Szczypura. Warto podkreślić, że ta właśnie inicjatywa, cieszy się wśród strzeleckiej młodzieży ogromną popularnością. Dzięki zaangażowaniu opiekuna akcji, wielu młodych uczestników uwierzyło we własne siły twórcze, co procentuje rozwojem intelektualnym i społecznym tej grupy. Zmianie uległa również postawa życiowa młodych twórców, stawiają oni sobie konkretne cele i realizują je, pełni wiary we własne możliwości.
Najnowsza akcja wolontariatu, to rozpoczęta w roku bieżącym, we współpracy z fundacją Centaurus, zbiórka środków finansowych na potrzeby organizacji ratujących zwierzęta, pod hasłem „Osiołek Kacperek”. Młodzież bierze także udział w innych, cyklicznych zbiórkach żywności i artykułów niezbędnych w schroniskach dla zwierząt.
Równocześnie wolontariat sportowy, podjął się szeregu działań zmierzających do upowszechnienia udziału osób niepełnosprawnych w sporcie. Wolontariusze pomagali w sprawnym przebiegu imprez sportowych oraz w opiece nad ich uczestnikami. Wśród tych imprez były: turnieje piłki nożnej halowej osób niepełnosprawnych (7-8.02.2008r;), regionalne i ogólnopolskie mitingi olimpiad specjalnych w biegach przełajowych( 09.04.2008r; 25-28.09.2008r; 21.04.2010r; 12.05.2011r; 10.05.2012r), regionalne zawody lekkoatletyczne (23.09.2008r; 26.05.2011r; 23.05.2013r;), regionalne zawody w piłce siatkowej szkół specjalnych(16.03.2010r; 15.02. 2012r). Nie należy również zapominać o zawodach pływackich organizowanych dla szkół podstawowych (01.12. 2012r; 08.12.2012r). Godny podkreślenia jest udział naszych wolontariuszy w zunifikowanych zawodach olimpiad specjalnych, w których, poza opieką nad uczestnikami zawodów, nasi wolontariusze byli równocześnie czynnymi animatorami rozgrywek koszykówki i piłki nożnej halowej. Do takich imprez sportowych zaliczyć można: regionalne i ogólnopolskie zawody zunifikowanych olimpiad specjalnych w piłce nożnej halowej (27-29.11.2008r; 25.11.2009r; 2010r; 03.02.2011r;) oraz regionalne i ogólnopolskie zawody młodych olimpiad specjalnych w koszykówce(28.10.2010r; 02.12.2010r; 03.02.2011r; 1-4 .12.2011r; 21-24.03.2013r). Warto tutaj dodać, że równolegle z zawodami zorganizowane były na terenie naszej szkoły szkolenia dla wolontariuszy (08.04.2008r; 22.09.2008r; 11.03.2011r).