Dzisiaj jest: 15.10.2019
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
..:: LICEUM ::..
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie pobierają naukę w 15 oddziałach o różnych specjalizacjach. Pracownie przedmiotowe są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.10 do 15.05

 • Co roku liceum kończy około 140 uczniów, z których 85% kontynuuje naukę na wyższych uczelniach całego kraju oraz za granicą,
 • Wielu uczniów naszej szkoły uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, zarówno na szczeblu okręgowym jak i centralnym,
 • Prowadzona jest wymiana z partnerską szkołą z Soest,
 • Młodzież ma możliwość korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej i Internetu oraz samodzielne doskonalenie umiejętności językowych w mediotece,
 • Na terenie szkoły działają koła przedmiotowe i zajęcia sportowe,
 • W szkole mieści się kawiarenka.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO W LICEUM W STRZELCACH OPOLSKICH

Struktura organizacyjna

W LO w Strzelcach Opolskich tak jak w każdym liceum obowiązuje trzyletni cykl kształcenia. Rok szkolny dzielimy na trzy części, tzw. trymestry. Każdy trymestr liczy 60 dni nauki. Uczeń w naszym liceum przez 60 dni ma taki sam plan lekcji, który zmienia się od następnego trymestru. Przedmioty szkolne realizowane są w formie kursów, a ich liczba uzależniona jest od ramowego planu nauczania.
Nowy system dydaktyczny zbudowany jest z trzech komponentów:

 • programu podstawowego,
 • programu specjalizacji,
 • program kursów do wyboru.
Za wyjątkiem języka polskiego, matematyki, języków obcych, WOS, WF i religii, program podstawowy uczeń kończy po 5 semestrach.


Program specjalizacji


Pod koniec pierwszego trymestru drugiego roku nauki, każdy uczeń zobowiązany jest dokonać wyboru specjalizacji zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Szkolna oferta - bogata i różnorodna - podlega modyfikacjom w zależności od uczniowskich preferencji, wybieranego przez młodzież kierunków studiów oraz potrzeb rynku pracy. Program specjalizacji wspiera pasję poznawczą i ambicje naukowe uczniów.


Nazwa specjalizacji
Kursy wchodzące w skład specjalizacji
Ilość kursów
Wybór
Ilość kursów
1. Humanistyczna j. polski
historia
łacina
filozofia
2
2
1
1
Historia sztuki lub warsztaty stylistyczne 2
2. Językowa język obcy

przedmiot wybrany spośród następujących:
j.obcy II
j. polski
historia
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
matematyka
33
3
3
3
3
3
3
3
3
Edukacja medialna

Edukacja europejska
2
3. Matematyczno - informatyczna matematyka
fizyka
informatyka
2
1
3
Zalecana matematyka 2
4. Medyczno - farmaceutyczna biologia
chemia
fizyka
łacina
2
2
1
1
Zalecane laboratorium z biologii, chemii lub fizyki 2
5. Biologiczna biologia
chemia
fizyka
3
2
1
Łacina, ćw. lab. z chemii, biologii lub fizyki 2
6. Nauki społeczne (prawo, socjologia) j. polski
historia
łacina
psychologia
2
2
1
1
edukacja medialna
filozofia
2
7. Ekonomia z geografią matematyka
geografia
historia
j. obcy
2
2
1
1
turystyka 2
8. Dwujęzyczna chemia
fizyka
biologia
2
2
2
j. obcy II 2
9. Edytorsko dziennikarska j. polski
historia
edukacja medialna
warsztaty stylistyczne
2
2
1
1
psychologia
łacina
historia sztuki
filozofia
2

Równolegle z programem specjalizacji uczniowie realizują tzw. program do wyboru. Ich tematyka często wykracza poza szkolny ramowy plan nauczania.


Kurs nauki indywidualnej

Ponieważ egzaminy maturalne odbywają się w maju (nowa matura), uczniowie powinni zdobyć wymaganą do ukończenia szkoły ilość zaliczeń w ciągu ośmiu semestrów. Semestr dziewiąty to dwutygodniowy kurs nauki indywidualnej, który będzie dawał uczniom ich ostatnie zaliczenie w programie specjalizacji. Nauka indywidualna to prowadzone przez każdego ucznia zadania na temat ustalony wspólnie z nauczycielem danej specjalizacji. Uczeń zdaje pisemne sprawozdanie z przebiegu swojej pracy na codziennych spotkaniach z nauczycielem nadzorującym jego pracę.
Kursy nauki indywidualnej obejmują:
język polski, wybrany przedmiot na maturę pisemną, przedmiot na maturę ustną.


II. TESTY KLASYFIKACYJNE

Wprowadzamy je tylko w odniesieniu do jednego przedmiotu, a mianowicie języka obcego. Testy te będą przeprowadzane wśród uczniów pierwszego roku, po przyjęciu do naszego liceum. Uważamy, że instytucja testów klasyfikacyjnych jest jedną z najmocniejszych stron proponowanego systemu, gdyż eliminuje całkowicie problem, jaki stwarza obecność w jednej klasie pierwszej uczniów z różnym poziomem znajomości języka obcego (od zupełnie początkujących do średnio zaawansowanych, a w sporadycznych przypadkach nawet zaawansowanych). Oto przykład ucznia, który zaczyna swój program podstawowy języka niemieckiego od trzeciego kursu. Brakujące zaliczenia zdobywa korzystając z programu specjalizacji:


Za napisanie i przeprowadzenie testów odpowiadają nauczyciele języków obcych. Wyniki testów wykażą, od którego poziomu kursu języka obcego uczeń rozpoczna swoją edukację z tego języka. Za umieszczanie uczniów w o dpowiadających im poziomom w grupach odpowiadają nauczyciele danego języka. Każdy uczeń ma obowiązek zaliczyć 5 kursów swojego wybranego "pierwszego języka". W programie podstawowym kurs języka obcego składa się z 5 jedno semestrowych ogniw. Jeżeli więc uczeń zaczyna od, na przykład ogniwa trzeciego, to brakujące mu zaliczenia musi zdobyć wykorzystując tenże język obcy z oferty kursów specjalizacji lub zaliczając w tzw. indywidualnym toku nauczania.


III DLACZEGO KURSY A NIE KLASY

W liceum w Strzelcach Opolskich nie będzie klasy w tradycyjnym rozumieniu. Szkolne znajomości i przyjaźnie zawiązują się więc nie tylko w klasie, lecz w ramach wspólnie realizowanego kursu historii czy geografii to nie tylko na poziomie rocznika, ale dwóch czy nawet trzech. Sytuacji takiej sprzyja możliwość samodzielnego projektowania ścieżki edukacyjnej.


IV CO NOWEGO W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA

System oceniania jest kluczowym komponentem pedagogicznej innowacji. Tradycyjne stopnie szkolne zastąpią punkty. System punktowy jest bardziej obiektywny, sprawiedliwy lepiej oddaje wysiłek ucznia i pozwala mu kontrolować uzyskane wyniki. Każdemu kursowi przypisano określoną liczbę punktów do zdobycia (najczęściej 100 punktów = 100 %) i określono kategorie zadań, które uczeń musi wykonać. Zadania wypunktowano w zależności od stopnia trudności. Pod koniec trymestru punkty zdobyte na poszczególnych kursach przeliczane są na oceny według przyjętej skali procentowej. Ocena roczna, a następnie końcowa z przedmiotu jest sumą punktów wszystkich zaliczonych kursów przeliczoną według skali procentowej. Daje więc obraz pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego lub nawet całego cyklu kształcenia.


Uzyskanie oceny niedostatecznej

System jaki proponujemy, eliminuje całkowicie jedną z najbardziej dramatycznych sytuacji w jakiej znajdują się niektórzy uczniowie w obecnym systemie, a mianowicie konieczność powtórzenia wszystkich przedmiotów w momencie, gdy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną tylko z jednego przedmiotu. W naszym systemie uczeń, który otrzymuje ocenę niedostateczną musi powtórzyć tylko ten jeden nie zaliczony kurs. W system są wbudowane okienka. Uczeń więc może skończyć naukę w terminie nawet wtedy, gdy musi powtórzyć jeden kurs.


Korzyści wypływające z proponowanego systemu:

 1. System uczy odpowiedzialności i wyrabia umiejętność podejmowania decyzji oraz planowania przyszłości. Przed rozpoczęciem nauki w szkole uczniowie przejdą kurs orientacji w systemie i programach szkoły. Uczeń więc przed rozpoczęciem nauki zna cały trzyczęściowy program, jaki szkoła oferuje, zarówno co do treści, jak i ilości obowiązujących go kursów. Uczeń zna także mechanizm działania systemu. Mając wizję trzyletniego pobytu w szkole uczeń jest od początku zaznajomiony ze swoimi powinnościami oraz możliwościami, jakie daje mu szkoła. Uczy się więc odpowiedzialnie i rozważnie podejmować kolejne decyzje dotyczące jego kolejnych kroków w szkole.
 2. System promuje indywidualność ucznia. Uczeń tworzy swój własny plan, projektuje swoją indywidualną drogę edukacji (wybór kolejności zaliczania kursów obowiązkowych w programie podstawowym, wybór specjalizacji oraz kursów z programu do wyboru).
 3. System da wiele możliwości wyboru dla ucznia:
  1. wybór kolejności zaliczania kursów w programie podstawowym,
  2. wybór przedmiotu specjalizacji,
  3. wybór kursów specjalizacji spośród wszystkich kursów oferowanych z danego przedmiotu na poziomie zaawansowanym,
  4. wybór tematu do opracowania na kursie nauki indywidualnej,
  5. wybór przedmiotów uzupełniających edukację z programu do wyboru.
 4. Uczniowie będą rozpoczynać naukę języka obcego w grupie odpowiedniej do swojego stopnia zaawansowania (testy klasyfikacyjne).
 5. Uczeń powtarza tylko jeden kurs, a nie cały rok, jeśli otrzyma ocenę niedostateczną. Może powtórzyć jeden nie zaliczony kurs i nadal ukończyć szkołę w terminie.
 6. Uczeń ma tylko 6 przedmiotów tygodniowo, może więcej czasu i energii poświęcić tym przedmiotom.
 7. W nowym systemie uczeń ma dużo więcej zajęć z przedmiotu, który wybiera jako swoją specjalizację, niż w obecnym systemie.
 8. Codzienne lekcje z tego samego przedmiotu przynoszą następujące korzyści:
  1. bliższy kontakt z nauczycielem,
  2. uczeń może więcej nauczyć się na samych zajęciach lekcyjnych pod przewodnictwem nauczyciela,
  3. ciekawsze zajęcia lekcyjne, bardziej urozmaicone metodycznie, motywujące, więcej ćwiczeń i dyskusji.
 9. Wybór specjalizacji następuje po roku nauki, po wypełnieniu programu podstawowego. Uczeń więc poznał już, czym są wszystkie przedmioty i jest dojrzały do podjęcia decyzji o wyborze specjalizacji.
 10. Uczniowie, dzięki systemowi specjalizacji, będą lepiej przygotowani do matury i studiowania.
 11. System punktowy oceniania jest bardziej obiektywny i daje uczniowi możliwość kontrolowania swojej oceny na bieżąco, końcowa ocena nigdy nie jest dla ucznia zaskoczeniem.

Strona zoptymalizowana jest pod przeglądarkę Mozilla Firefox Firefox. Internet bez pop-upów!