Dzisiaj jest: 20.08.2019
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
..:: ORGANIZACJA MATURALNA ::..

INSTRUKCJA MATURALNA NA ROK SZKOLNY 2006/2007

 1. Do 30 września należy złożyć wstępną deklarację maturalną zawierającą:
  1. temat matury ustnej z języka polskiego,
  2. rodzaj oraz poziom języka obcego, który będzie zdawany na maturze ustnej,
  3. poziom na jakim będzie zdawany język polski na maturze pisemnej,
  4. rodzaj oraz poziom języka obcego, który będzie zdawany na maturze pisemnej,
  5. rodzaj oraz poziom przedmiotu, który będzie zdawany jako obowiązkowy na maturze pisemnej (wybór musi zostać dokonany pośród matematyki, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie)
  6. maksymalnie trzy przedmioty, które będą zdawane na poziomie rozszerzonym jako przedmioty dodatkowe,
  Poziom wybiera się albo podstawowy albo rozszerzony! Nie istnieje możliwość zdawania danego przedmiotu na obu poziomach! Przedmioty dodatkowe oraz informatykę zdaje się wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
 2. Aby zdać maturę należy:
  1. zdobyć co najmniej po 30% punktów z:
   • ustnego egzaminu z języka polskiego,
   • ustnego egzaminu z języka obcego,
   • pisemnego egzaminu z języka polskiego,
   • pisemnego egzaminu z języka obcego,
   • pisemnego egzaminu z wybranego przedmiotu obowiązkowego,
   30% należy uzyskać bez względu na to czy wybrało się poziom podstawowy czy rozszerzony;
  2. zdać co najmniej 4 z 5 wyżej wymienionych egzaminów i równocześnie posiadać z wszystkich wyżej wymienionych egzaminów średnią powyżej 30%;
  3. przedmioty, które są zdawane jako dodatkowe nie mają wpływu na to czy zdało się maturę.
 3. Do 15 października należy przedłożyć wszelkie zaświadczenia (z poradni pedagogicznej) o dysleksji itp., które mają zostać uwzględnione podczas egzaminu maturalnego. Zaświadczenia te muszą być ważne w trakcie egzaminu maturalnego w maju 2007 roku, a wydane nie wcześniej niż na 4 lata przed egzaminem maturalnym, a nie później niż do 30 września 2007.
 4. Do 20 grudnia 2006 należy przedstawić ostateczną deklarację maturalną. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
 5. W dniach 15 - 17 listopada 2006 odbędzie się matura próbna.
 6. Matury rozpoczną się 4 maja 2007. Szczegółowy harmonogram matur ogłosi Centralna Komisja Egzaminacyjna nie później niż 4 stycznia 2007.
 7. Na miesiąc przed ustną maturą z języka polskiego uczeń zobowiązany jest przedłożyć Przewodniczącemu Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (czyli dyrektorowi), za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego, bibliografię prezentacji, a na tydzień przed maturą - plan prezentacji. Nie spełnienie tych wymogów jest równoznaczne z rezygnacją ze zdawania matury ustnej z języka polskiego.
 8. Szkoła nie ma obowiązku zapewnić narzędzi (laptop, projektor, odtwarzacz DVD itp.) koniecznych do przeprowadzenia prezentacji, choć oczywiście sprzęt szkolny w miarę możliwości będzie udostępniany. O chęci korzystania ze szkolnego sprzętu należy poinformować właściwe osoby kilka dni wcześniej, a na dzień przed maturą osobiście sprawdzić sprawność tegoż sprzętu.
 9. Szczegółowy harmonogram matur ustnych wraz ze składami zespołów egzaminacyjnych zostanie ogłoszony przez PSZE nie później niż 4 marca 2007.
 10. Na maturę wolno wnosić jedynie rzeczy wymienione w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na salę, w której będzie się odbywał egzamin nie wolno wnosić kanapek, maskotek, a zwłaszcza urządzeń telekomunikacyjnych. Szczegółowa lista, jakie przedmioty można wnieść na poszczególne egzaminy, zostania ogłoszona przez dyrektora CKE nie później niż 4 marca 2007.
 11. Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy Zespołowi Nadzorującemu okazać dowód tożsamości.
 12. Na maturze wolno pisać jedynie na czarno (długopisem lub piórem).
 13. Na arkuszach egzaminacyjnych nie wolno się podpisywać.
 14. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego należy sprawdzić jego kompletność oraz czytelność, a następnie zakodować pracę przez wpisanie swojego numeru PESEL, daty urodzenia i kodu nadanego przez OKE, zakodować nr PESEL na tzw. totolotku i nakleić w określonych miejscach paski kodowe.
 15. Członkowie komisji nie mogą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące zadań ani tym bardziej ich komentować. Uczeń chcący zadać pytanie podnosi rękę i czeka aż podejdzie któryś z członków komisji.
 16. Na maturze (zwłaszcza na egzaminach z języków obcych) mogą wystąpić grupy.
 17. W trakcie egzaminu maturalnego nie można opuszczać sali.
 18. Unieważnienie egzaminu może nastąpić ze względu na niesamodzielność pracy ucznia lub zakłócanie przez niego przebiegu egzaminu. W przypadku naruszenia procedur przeprowadzania egzaminu decyzją dyrektora OKE może nastąpić unieważnienie egzaminu - decyzja taka może nastąpić z urzędu lub na zastrzeżeń zgłoszonych przez egzaminowanego (ma on na to dwa dni od daty egzaminu).
 19. Osoba, która nie stawi się na egzaminie na świadectwie maturalnym wpisywane ma 0%.
 20. Respektowane są jedynie zwolnienia lekarskie jako usprawiedliwienie nieobecności. Udokumentowany wniosek należy złożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu maturalnego. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu dwóch dni przez dyrektora OKE, którego decyzja jest ostateczna. W pierwszym tygodniu czerwca dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczy dodatkowy termin pisania matury oraz szkołach, w których się on odbędzie.
 21. Osoby, które spóźnią się na maturę nie będą wpuszczane na egzamin już w trakcie jego trwania.
 22. W trakcie każdego egzaminu maturalnego członkiem Zespołu Nadzorującego jest nauczyciel z innej szkoły. Dodatkowo na egzaminie mogą się pojawić obserwatorzy zewnętrzni (np. z OKE Wrocław). Na sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie:
  1. zdający,
  2. członkowie Zespołu Nadzorującego,
  3. obserwatorzy zewnętrzni zatwierdzeni przez OKE Wrocław,
  4. w sytuacjach wyjątkowych sanitariusze.
 23. Przebieg ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
  W sali egzaminacyjnej przebywa jeden zdający. W trakcie egzaminu uczeń może korzystać z planu prezentacji oraz materiałów pomocniczych przygotowanych do prezentacji.
  Egzamin trwa 25 minut i składa się z dwóch części:
  I - prezentacja przygotowanego tematu trwająca 15 minut (w tym 5 minut z wykorzystywaniem materiałów pomocniczych);
  II - trwająca 10 minut rozmowa z komisją na temat prezentowanego tematu i bibliografii.
  W skład komisji wejdzie dwóch nauczycieli, w tym jeden z zewnątrz, którzy w klasie maturalnej nie uczyli ucznia.
 24. Przebieg ustnego egzaminu maturalnego z języka obcego.
  W przypadku poziomu podstawowego na sali egzaminacyjnej przebywa jeden zdający. Losuje on zestaw, następnie przygotowuje się (może sporządzać notatki na kartkach opatrzonych pieczęcią szkoły, które wykorzysta w trakcie egzaminu) 5 minut. Egzamin prowadzony jest wyłącznie w języku obcym i trwa 10 minut i składa się z dwóch części. W pierwszej przeprowadzane są trzy rozmowy symulujące autentyczne sytuacje komunikacyjne, a w drugiej uczeń opisuje ilustrację będącą w zestawie oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania komisji.
  W przypadku poziomu rozszerzonego na sali egzaminacyjnej przebywa jedna osoba zdająca i jedna osoba przygotowująca się do egzaminu. Przygotowanie trwa 15 minut w trakcie, którego można sporządzić notatki, z których skorzysta się w trakcie egzaminu. Egzamin prowadzony jest wyłącznie w języku obcym. Egzamin trwa 15 minut i składa się z dwóch części. W pierwszej prowadzona jest rozmowa z egzaminatorem na podstawie materiału stymulującego. Druga polega na przedstawieniu prezentacji trwającej 2-3 minuty na jeden z dwóch tematów znajdujących się w zestawie oraz na dyskusji z egzaminatorem na zaprezentowany temat.
 25. WYNIKI MATUR SĄ OSTATECZNE I NIE MA OD NICH TRYBU ODWOŁAWCZEGO.

Strona zoptymalizowana jest pod przeglądarkę Mozilla Firefox Firefox. Internet bez pop-upów!