Dzisiaj jest: 20.08.2019
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
..:: REKRUTACJA ::..

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2007/2008

 1. Dokumenty w sprawie przyjęcia do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 11 kwietnia 2007 do 25 maja 2007. Wymagane są następujące dokumenty:
  1. podanie (dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych),
  2. od 22 do 26 czerwca 2007 r. godz. 1500 należy dostarczyć potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  3. dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem – uczniowie przyjęci do szkoły),
  4. kandydaci będący laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają do podania kserokopię dyplomu,
 2. 27 czerwca 2007 godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 3. Do 3 lipca 2007 godz. 1200 – należy potwierdzić wolę uczęszczania kandydata do naszej szkoły i dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Do 4 lipca 2007 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.
 5. Dla przyjętych do klas pierwszych liceum odbędzie się obowiązkowy test kompetencji językowej z:
  1. języka angielskiego w dniu 3 lipca o godz. 1000,
  2. języka niemieckiego w dniu 4 lipca o godz. 1000,
 6. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
 8. Do szkoły przyjmowani będą kandydaci z najwyższą punktacją do wyczerpania limitu miejsc.
 9. O zakwalifikowaniu się do wybranego oddziału decydować będzie liczba punktów, jaką kandydaci uzyskali do danej klasy w wyniku kwalifikacji.
 10. Kandydatom, którzy nie zakwalifikują się do wybranego oddziału Komisja Rekrutacyjna może zaproponować naukę w innym oddziale.
 11. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego decyduje suma punktów.
  1. za egzamin w ostatniej klasie gimnazjum,
  2. punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i 3 wybranych dla poszczególnych oddziałów zajęć edukacyjnych,
 12. Punktowane przedmioty dla poszczególnych oddziałów zajęć edukacyjnych:
  1. ukierunkowanie matematyczno-informatyczne:
   • matematyka,
   • fizyka i astronomia,
   • informatyka,
  2. ukierunkowanie medyczno-farmaceutyczne i biologiczne:
   • biologia,
   • chemia,
   • fizyka i astronomia,
  3. ukierunkowanie humanistyczne i nauk społecznych:
   • historia,
   • wiedza o społeczeństwie,
   • język obcy,
  4. ukierunkowanie dwujęzyczne:
   • język niemiecki,
   • biologia,
   • geografia,
  5. ukierunkowanie językowe:
   • język obcy,
   • geografia,
   • historia,
 13. Sposób przeliczania ocen:
  1. język polski:
   • celujący - 21 punktów,
   • bardzo dobry - 18 punktów,
   • dobry - 14 punktów,
   • dostateczny - 10 punktów,
   • dopuszczający - 4 punkty,
  2. wybrane przedmioty:
   • celujący - 18 punktów,
   • bardzo dobry - 16 punktów,
   • dobry - 12 punktów,
   • dostateczny - 8 punktów,
   • dopuszczający - 2 punkty,
 14. Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów podzielonych według następujących zasad:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów,
  2. udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:
   • na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty,
   • na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów,
  3. osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
   • na szczeblu powiatowym ( miejsca od I do III ) - 1 punkt,
   • na szczeblu wojewódzkim ( miejsca od I do III ) - 2 punkty,
   • na szczeblu ponadwojewódzkim ( miejsca od I do VI ) - 3 punkty,
  4. stały wolontariat - 2 punkty,
  5. dodatkowe osiągnięcia takie jak:
   • wzorowa ocena zachowania – 1 punkt,
   • udział w zajęciach kulturalno-artystycznych – 1 punkt,
   • uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 punkt,


 1. Dokumenty w sprawie przyjęcia do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły w terminie 20 marca do 20 kwietnia 2007. Wymagane są następujące dokumenty:
  1. podanie (dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych),
  2. od 22 do 27 czerwca 2007 r. godz. 1500 należy dostarczyć potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  3. dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem - uczniowie przyjęci do szkoły),
  4. kandydaci będący laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają do podania kserokopię dyplomu,
 2. Do szkoły przyjmowani będą kandydaci z najwyższą punktacją do wyczerpania limitu miejsc.
 3. Informacja o przyjęciu ucznia zostanie przekazana w dniu 28 czerwca 2007.
 4. Sprawdzian uzdolnień i kompetencji językowej odbędzie się:
  1. w dniu 29 maja o godz. 1400 - część pisemna z języka angielskiego,
  2. w dniu 30 maja o godz. 1400 - część pisemna z języka niemieckiego,
  3. w dniu 31 maja o godz. 1400 - część ustna z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego
 5. O przyjęciu uczniów do klasy pierwszej gimnazjum decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik sprawdzianu uzdolnień językowych
  1. ocen na świadectwie z następujących zajęć edukacyjnych (j. polski, j. obcy nowożytny, historia, matematyka, przyroda) - 35 punktów,
  2. wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - 40 punktów,
  3. inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 5 punktów,
  4. wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki - 40 punktów,
 6. Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, bloku przedmiotowego, przyjmowani są niezaleŜnie od kryteriów.
 7. Sposób przeliczania na punkty:
  1. przyjmuje się następujący sposób punktacji za oceny na świadectwie:
   • celujący - 7 punktów,
   • bardzo dobry - 5 punktów,
   • dobry - 4 punkty,
   • dostateczny - 2 punkty,
   • dopuszczający - 1 punkt,
  2. za sprawdzian uzdolnień językowych:
   • celujący - 40 punktów,
   • bardzo dobry - 30 punktów,
   • dobry - 20 punktów,
   • dostateczny - 10 punktów,
   • dopuszczający - 5 punkty
  3. udział w konkursach przedmiotowych i osiągnięcia sportowe na szczeblu:
   • na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty,
   • na szczeblu gminnym - 1 punkt,
  4. dodatkowe osiągnięcia takie jak:
   • wzorowa ocena z zachowania – 1 punkt,
   • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 1 punkt,

Strona zoptymalizowana jest pod przeglądarkę Mozilla Firefox Firefox. Internet bez pop-upów!